О Б Я ВЛЕНИЕ

Столична община – Район “Триадица”

на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и

Заповед №РТР17-РД56-82/06.04.2017  г. на Кмета на Район “Триадица”

ОБЯВЯВА

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА  НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ”ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДНИ ДЕЙНОСТИ ”

Минимални изисквания за заемане на длъжността :

 1. Образование – висше
 2. Образователна степен – бакалавър
 3. Професионален опит – 4 години, или минимален ранг – III младши,
 4. Специалност –Счетоводство и контрол,Финанси

Допълнителни изисквания за заемане на длъжността, носещи предимство за кандидатите :

Компютърна грамотност.

 

Кратко описание  на длъжността:

Организира, ръководи и контролира цялостната финансово-счетоводна дейност на района.Контролира правилното и законосъобразно изразходване на финансови средства по одобрения бюджет на второстепенния разпоредител.

Начин за провеждане на конкурса :

 1. Тест.
 2. Интервю.

 

Необходими документи:

 1. Заявление за участие в конкурс – съгласно чл.17, ал.1 от НПКДС,
 2. Декларация по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС,
 3. Копие от диплом за завършено образование,
 4. Копие от документи, удостоверяващи трудов или служебен стаж и професионален опит.
 5. Документи за допълнителна квалификация – по преценка на кандидата

 

Минимален размер на основната работна заплата : 680 лв.

Място за подаване на документи : гр.София,  ул. “Алабин” № 54, ет.1, стая 103

Краен срок за подаване на документи : 20.04.2017  год.

Място за обявяване списъците или други съобщения във връзка с конкурса :гр.София,  ул. “Алабин” №54 ,ет.1, както и на електронната страница на район „Триадица“:

www.triaditza.org

Телефон за контакт :  02/8054115