СTOЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ТРИАДИЦА“

        На основание чл. 10а, 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители  и Заповед № РТР21-РД56-135/20.05.2021г. на кмета на район „Триадица“

ОБЯВЯВА

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК ОТДЕЛ „ПРАВНО – НОРМАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ“

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

 – Образование– висше;

– Образователна степен- магистър;

– Професионална квалификация- Право;

– Професионален опит- четири години или III младши ранг;

– Придобита юридическа правоспособност;

Допълнителни изисквания за заемане на длъжността, носещи предимство на кандидатите:

  -познания в областта на местното самоуправление и местната администрация;

  -да познава всички нормативни документи, закони, правилници, наредби, свързани с дейността на районната администрация;

  – дигитална компетентност.

Кратко описание на длъжността съгласно длъжностната характеристика

Правилно и законосъобразно прилагане на нормативните актове и законосъобразност при вземане на решения. Ръководство, планиране, организиране и контролиране на дейност в отдел „Правно- нормативно обслужване и човешки ресурси“. Осъществяване на правна помощ и даване на правни съвети на секретаря и кмета на СО- район „Триадица“, за които са нужни задълбочени познания в областта на правото и законодателството на Република България. Осъществяване на контрол за законосъобразност на официалните документи, издавани от кмета на СО-район „Триадица“.

Начин на провеждане на конкурса: решаване на писмен тест и интервю

Необходими документи за участие в конкурса:

  1. Заявление по образец (Приложение №3 към чл.17, ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители);
  2. Декларация по чл.17, ал.3,т.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, че лицето е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответния ред от правото да заема определена длъжност;

3.Копия от документи за придобита образователно- квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност.

  1. Копия от документи, удостоверяващи придобития професионален опит и ранг.
  2. Други документи по преценка на кандидата.

Място и срок на подаване на документите- лично или чрез пълномощник:

  1. Деловодството на район „Триадица“: гр.София, ул.“Алабин“54, стая №103.
  2. Краен срок за подаване на документите: 03.06.2021г.

Общодостъпно място, където ще бъдат обявени списъците или други съобщения във връзка с конкурса:

 информационното табло в административната сграда;

 електронната страница на район „Триадица“-  www.triaditza.org.

        Телефон за контакт: 02/80 54137

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

Допуснатите кандидати до конкурс за длъжността „Началник отдел ПНОЧР“  трябва да се явят на тест

на  22.06.2021 г. /вторник/

в 10.00 часа, в сградата на СО- р – н “Триадица” –

 ул. “ Алабин “ № 54 –

            3 етаж, зала 301

Председател на конкурсната комисия:

                          Заместник кмет на район „Триадица“ : /п/

                                                             Руслан Баждеков

СИСТЕМА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

КЛАСИРАНЕ