СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ТРИАДИЦА“

        На основание чл. 10а, 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед №РТР21-РД56-134/20.05.2021г.

ОБЯВЯВА

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА СЕКРЕТАР НА СО – РАЙОН „ТРИАДИЦА“

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

 – Образование– висше;

– Образователна степен- магистър- предпочитана област на висшето образование- социални, стопански и правни науки;

– Професионален опит- четири години или III младши ранг;

– Вид правоотношение- служебно;

Допълнителни изисквания за заемане на длъжността, носещи предимство на кандидатите:

-познания в областта на местното самоуправление и местната администрация;

-да познава всички нормативни документи, закони, правилници, наредби, свързани с дейността на районната администрация;

– дигитална компетентност.

Начин на провеждане на конкурса: решаване на писмен тест и интервю

Необходими документи за участие в конкурса:

  1. Заявление по образец (Приложение №3 към чл.17, ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители);
  2. Декларация по чл.17, ал.3,т.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, че лицето е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответния ред от правото да заема определена длъжност;

3.Копия от документи за придобита образователно- квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност.

  1. Копия от документи, удостоверяващи придобития професионален опит и ранг.
  2. Други документи по преценка на кандидата.

Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

-организира, ръководи, контролира и отговаря за цялата дейност на районната администрация;

-контролира разработването, съгласуването и актуализирането на длъжностните характеристики на служителите на районната администрация и атестирането им;

-контролира спазването на сроковете при осъществяване дейността по административно обслужване на физическите и юридическите лица;

-контролира спазването на изискванията за безопасност и противопожарна охрана при изпълнение на задълженията на служителите в района;

-осъществява контрол върху документооборота и съхраняването на документите в районната администрация;

– отговаря за поддържането в актуално  състояние  на избирателните списъци в района; подготвя и организира избори;

– изпълнява и други функции, определени в нормативен акт или възложени му от кмета на района.

Място и срок на подаване на документите- лично или чрез пълномощник:

  1. Деловодството на район „Триадица“: гр.София, ул.“Алабин“54, стая №103.
  2. Краен срок за подаване на документите: четиринадесет дни след датата на публикуване на обявата за провеждането на конкурс.

Общодостъпно място, където ще бъдат обявени списъците или други съобщения във връзка с конкурса:

 информационното табло в административната сграда;

 електронната страница на район „Триадица“-  www.triaditza.org.

        Телефон за контакт: 02/80 54 137

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

Допуснатите кандидати до конкурс за длъжността „Секретар“

 трябва да се явят на тест 

на  18.06.2021 г. /петък/

в 10.00 часа, в сградата на СО- р – н “Триадица” –

 ул. “ Алабин “ № 54 –

            3 етаж, зала 301

Председател на конкурсната комисия:

                          Заместник кмет на район „Триадица“ : /п/

                                                             Руслан Баждеков

СИСТЕМА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

КЛАСИРАНЕ