О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 1, т. 1, чл. 30, ал. 3 и чл. 31, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси, чл. 19 от Наредбата за общинската собственост и в изпълнение на Заповед № СОА16-РД09-837/14.05.2016 г. на Кмета на Столична община

На 22.07.2016 г. от 15.00 ч. в заседателната зала на СО – Район „Триадица”, ул. „Алабин” № 54, ет. 3, стая № 301, ще се проведе публично оповестен конкурс с предмет „Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на обособена част от имот – частна общинска собственост на територията на Район „Триадица“, представляваща терен с площ от 10,58 кв.м, намираща се в УПИ V-13, кв. 331, м. „Зони Г-Център“ (на ъгъла на ул. „Петър Парчевич“ и бул. „Витоша“), за разполагане на преместваем обект по индивидуален проект за продажба на алкохол, цигари, закуски и промишлени стоки, съгласно одобрена схема от 19.01.2016 г. на Главния архитект на гр. София“.

– Начална месечна наемна цена на 1 кв.м – 23,93 лв. на кв.м без ДДС, определена съгласно оценка на лицензиран експерт-оценител

 Специфично конкурсно условие: за продажба на алкохол, цигари, закуски и промишлени стоки

– Гаранция за участие: Гаранцията е в размер на посочената по-горе първоначална наемна цена за цялата квадратура на преместваемия обект, която участникът следва да внесе предварително по следната банкова сметка на Район „Триадица“, а именно:

ОБЩИНСКА БАНКА АД, Клон «Денкоглу»

IBAN: BG 25 SOMB 91303324907901

BIC: SOMBBGSF

Участникът представя оригинал или заверено копие от банковия документ за внесена гаранция за участие по посочената сметка на СО – Район „Триадица” в срока, определен за представяне на офертите като част от настоящата конкурсна документация.

  •   Срок за наемане: 5 (пет) години
  • Краен срок за закупуване на конкурсната документация: до 17.00 часа на 20.07.2016 г.
  • Цена на конкурсната документация: 60 (шестдесет) лвс ДДС, която се заплаща на касата на СО – Район „Триадица” – гр. София, ул. „Алабин” № 54, ет. 1, стая № 102 всеки работен ден от 08.30 ч. до 17.00 ч. Комплект от утвърдената конкурсна документация се получава от отдел «ПНОЧР», ет. 3, стая № 302 и 304.
  • Краен срок за представяне на офертите: до 17.00 часа на 07.2016 г. в деловодството на СО – Район „Триадица” ет. 1, стая № 103.
  • Адрес на организатора: гр. София 1080, ул. “Алабин” № 54.
  • Телефон за информация: 02/ 80 54 104, 02/ 80 54 133, 02/ 80 54 137