О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 1, т. 1, чл. 30, ал. 3 и чл. 31, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси, чл. 19 от Наредбата за общинската собственост и в изпълнение на Заповед № СОА16-РД09-801/03.05.2016 г. на Кмета на Столична община

На 22.07.2016 г. от 14.00 ч. в заседателната зала на СО – Район „Триадица”, ул. „Алабин” № 54, ет. 3, стая № 301, ще се проведе публично оповестен конкурс с предмет „Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на обособена част от имот – частна общинска собственост на територията на Район „Триадица“, представляваща терен с площ от 121,18 кв.м, намираща се в УПИ XIV, кв. 151, м. „Красно село – плавателен канал“ (бул. „Гоце Делчев“ № 150), за разполагане на преместваем обект – павилион по индивидуален проект, за продажба на закуски, съгласно одобрена схема от 30.10.2012 г. на Гл.архитект на Столична община“

– Начална месечна наемна цена на 1 кв.м – 6,16 лв. на кв.м без ДДС, определена съгласно оценка на лицензиран експерт-оценител

 Специфично конкурсно условие: за продажба закуски

– Гаранция за участие: Гаранцията е в размер на посочената по-горе първоначална наемна цена за цялата квадратура на преместваемия обект, която участникът следва да внесе предварително по следната банкова сметка на Район „Триадица“, а именно:

ОБЩИНСКА БАНКА АД, Клон «Денкоглу»

IBAN: BG 25 SOMB 91303324907901

BIC: SOMBBGSF

Участникът представя оригинал или заверено копие от банковия документ за внесена гаранция за участие по посочената сметка на СО – Район „Триадица” в срока, определен за представяне на офертите като част от настоящата конкурсна документация.

  •   Срок за наемане: 5 (пет) години
  • Краен срок за закупуване на конкурсната документация: до 17.00 часа на 20.07.2016г.
  • Цена на конкурсната документация: 60 (шестдесет) лвс ДДС, която се заплаща на касата на СО – Район „Триадица” – гр. София, ул. „Алабин” № 54, ет. 1, стая № 102 всеки работен ден от 08.30 ч. до 17.00 ч. Комплект от утвърдената конкурсна документация се получава от отдел «ПНОЧР», ет. 3, стая № 302 и 304.
  • Краен срок за представяне на офертите: до 17.00 часа на 07.2016 г. в деловодството на СО – Район „Триадица” ет. 1, стая № 103.
  • Адрес на организатора: гр. София 1080, ул. “Алабин” № 54.
  • Телефон за информация: 02/ 80 54 104, 02/ 80 54 133, 02/ 80 54 137