Конкурс с предмет: „отдаване под наем на нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващ две самостоятелни помещения в постройка, намираща се до бл.18а, ж.к. „Иван Вазов“ и ул. „Петко Каравелов“

О Б Я В Л Е Н И Е

 На основание чл. 14, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 1, т. 1 и чл. 30, ал. 3  от Наредбата на Столичен общински съвет за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси и в изпълнение на Заповед  №СОА17-РД09-370/30.03.2017г. на Кмета на Столична община

О Б Я В Я В А М:

 Конкурс с предмет: „отдаване под наем на нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващ две самостоятелни помещения в постройка, намираща се до бл.18а, ж.к. „Иван Вазов“ и ул. „Петко Каравелов“

 – Срок за наемане – 5 години;

– Предназначение – за детски център и занималня;

– Начална конкурсна наемна цена – 281 лева без ДДС;

– Гаранция за участие в конкурса – 100.00 (сто) лв.

Гаранцията за участие се предоставя от участника под формата на копие от документ за внесена сума  по сметка на СО – район «Триадица»:

„ОБЩИНСКА БАНКА“ АД, клон „Денкоглу”,

IBAN:BG 25 SOMB 91303324907901

BIC: SOMBBGSF

или копие от приходен касов ордер за внесена сума в касата на района, в срока определен за представяне на офертите.

-Конкурсната документация се закупува на касата на СО–район “Триадица” – гр.София, ул.“Алабин ” № 54, ет.1, всеки работен ден от 08.30 ч. до 16.30 часа от 10.04.2017г. до 10.05.2017г.

-Цената на конкурсната документация  е 60,00 /шестдесет/ лв. с вкл. ДДС.

-Краен срок за подаване на офертите – до 16.30 ч. на 11.05.2017 г. в деловодството на СО – район „Триадица”.

-Конкурсът ще се проведе на 12.05.2017 год. от 10.00 ч. в заседателната зала на СО – район „Триадица”, ул. „Алабин” № 54, ет.3.

Лица за контакти: Бистра Тънкашка, София Вачева, тел.:02/8054109; 02/8054104