Столична община, район „Триадица“ обявява обществена поръчка с предмет:

„Изграждане на пристройка и надстройка за две групи, и физкултурен салон към ОДЗ № 2 “Звънче” в УПИ I, кв. 94, м. “бул. България”, ул. “Златишки проход” № 57, район “Триадица”, гр. София.

Документацията съдържа:

1. РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА;
2. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА;
3.ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА;
4. Образци на документи;
5.Технически инвестиционен проект и обяснителни записки за изпълнение на СМР;
6.Количествени сметки.

Необходими документи – Изтегли файл
Обявление за ОП – Изтегли файл
Решение – Изтегли файл
Разрешение за строеж – Изтегли файл
Съдържание – Изтегли файл
Конструктивна фаза – Изтегли файл
Съдържание на проекта – Изтегли файл
Проверка сградни ВиК отклонения – Изтегли файл
Вътрешни ВК инсталации – Изтегли файл
Пожарна безопасност – Изтегли файл
План за безопасност и здраве – Изтегли файл
Инвестиционен проект – Изтегли файл
Инвестиционен проект – Изтегли файл
Инвестиционен проект – Изтегли файл
Обяснителна записка – Изтегли файл
Обяснителна записка – Изтегли файл
ОВК – Изтегли файл
Обяснителна записка – Изтегли файл
Количествено-стойностна сметка – Изтегли файл
Количествено-стойностна сметка – Изтегли файл