Уважаеми дами и господа,

Бихме искали да Ви уведомим, че на основание чл. 46 от Законa за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 127, ал. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 8, ал. 2 и чл. 10, ал. 2 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройство на територията на Столична община (СО), приета с Решение № 661 по Протокол 41/12.10.2017 г. на Столичен общински съвет (СОС), изм. – Решение № 3914 от 11.06.2018 г. на АдмС – София по адм. д. № 2707/2018 г., изм. и доп. – Решение № 1 по Протокол № 26 от 14.01.2021 г. и във връзка с образувана преписка с № РТР21-ВК08-1331 и писмо на НАГ САГ20-ГР00-2063-[10]/22.05.2023г. е издадена Заповед № РТР24-РД56-221/01.07.2024 г. на кмета на район на „Триадица“, с която се нарежда провеждане на процедура по обществено обсъждане на „Проект за ПУП-ИПРЗ за УПИ III 1107 за обществено обслужване (ПИ с идентификатор 68134.1003.93) за образуване на нов УПИ III 93 за жилищно строителство и детска градина и контактен  УПИ-I за озеленяване с режим на ТГО, кв. 7, ж.к. „Красно село-Стрелбище- урб. Блок 32“, СО-район „Триадица“, гр. София“

 

Представянето на проекта ще се проведе на 10.07.2024 г. от 18:30 часа в  двора на 126 ОУ „Петко Ю. Тодоров“, бул. „България“ №43, вход от ул. „Твърдишки проход“, гр. София, район „Триадица“.

За приключване на дискусията ще се проведе заключително обсъждане на 30.07.2024 г. от 18:30 часа в  двора на 126 ОУ „Петко Ю. Тодоров“, бул. „България“ №43, вход от ул. „Твърдишки проход“, гр. София, район „Триадица“.

Заповедта е публикувана на интернет страницата на Столична община – район „Триадица” и е поставена на информационното табло в сградата на СО– район „Триадица“, находяща се на адрес: гр. София, ул. „Алабин“ № 54.

Заповед обсъждане

Изменение ПУП

Писмо и заповед на НАГ

Технически книжа

Възражения