Проект за ПУП-ИПР и придружаващите го план-схеми по смисъла на чл. 108, ал. 2 от ЗУТ устройствено обезпечаване на откритите водни течения на река Бара Изливо и река Боянска бара, попадащи в кв. 18, кв. 34, кв. 37, кв. 40, кв. 41а, кв. 43, кв. 44, кв. 48, кв. 51, кв. 58, кв. 59, кв. 74, кв. 74а, кв. 82а, кв. 86, кв. 86а, кв. 87 и кв. 105 м. „Манастирски ливади-изток“.

Проектът е изложен на таблото за обявления на ет. 4, отдел УТКРКС в сградата на СО-Район „Триадица“, находяща се на адрес гр. София, ул. „Алабин“ № 54, на официалната интернет страница на СО-Район „Триадица“, достъпна на www.triaditza.org, в сградата на Направления „Архитектура и градоустройство“ и на единния портал за обществени консултации към интернет страницата на Столична община най-малко 7 дни преди датата на представянето.

Във връзка с обявената епидемична обстановка на територията на Република България, представянето на проекта ще се проведе в:

дигитална среда (онлайн) на 11.05.2021 г. от 18:00 часа посредством специализираната уебплатформа CISCO WEBEX

Meeting number (access code): 163 327 3418
Meeting password: sofia01

както и на живо в зала „Триадица“, находяща се на адрес: гр. София, ул. „Метличина поляна“ №14

С материали по проекта можете да се запознаете тук:

Заповед