Проект за подробен устройствен план (ПУП) – изменение на плана за регулация и
застрояване (ИПРЗ) в обхват УПИ I – „за жилищно строителство, детска
площадка и трафопост“ (поземлен имот с идентификатор 68134.1002.55 по
КККР), кв. 53, м. „кв. „Иван Вазов“, район „Триадица“, гр. София