Проект за подробен устройствен план (ПУП) – изменение на плана за регулация и
застрояване (ИПРЗ) в обхват УПИ I – „за жилищно строителство, детска
площадка и трафопост“ (поземлен имот с идентификатор 68134.1002.55 по
КККР), кв. 53, м. „кв. „Иван Вазов“, район „Триадица“, гр. София

10. 12. 2021 г. от 18:00 часа посредством специализираната уебплатформа –
CISCO WEBEX.

Линк за връзка

Meeting number (access code): 2730 050 5698

Meeting password: sofia01

Заповед

Обяснителна записка

Изменение план за регулация

Скица