ОБЯВА ПО ЧЛ.20, АЛ.З ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННИ КЛОНОВЕ – КЛ.94 ф400ПП, КЛ.101 ф500ПП, КЛ. 103 ф500ПП И СЪПЪТСТВАЩИ ВОДОПРОВОДИ – ГЛ.КЛ.ІХ ф200ПЕВП ПО УЛИЦИ ОТ СКО ЗА УПИ ІІ-579, 595,726, КВ.6А ПРЕЗ О.Т.263 ДО О.Т.263А НА УЛ.“ЗЛАТНИ МОСТОВЕ“, КВ. “МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ – ИЗТОК“ ЗА ОБЕКТ: „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И ОТВОДНЯВАНЕ НА КВ.6А, КВ.9, КВ.2 КВ.22 „МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ – ИЗТОК“, публикувано на 10.08.2018г.

ДОГОВОР № РТР18-ДГ55-9, публикуван на 19.10.2018 г. 

ПРОТОКОЛ, публикуван на 03.10.2018 г.     

Отварянето на постъпилите оферти по публикуваната обява ще се извърши на 05.09.2018 г. /сряда/ от 10.00 ч. в зала 301 /заседателна зала/, трети етаж на район „Триадица“, ул. „Алабин“ 54. За повече информация вижте СЪОБЩЕНИЕТО ТУК, публикувано на 04.09.2018 г.  

Информация РТР18-РД93-9-3 от 28.08.18г. за удължаване срока на публикувана обява, публикувано на 28.08.2018г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНА ОБЯВА

ОБЯВА ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП

УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕТВЕНА ПОРЪЧКА ВЪЗЛАГАНА ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ПРЕДМЕТ ИЗБОР НА ИЗП ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННИ КЛОНОВЕ

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

МЕТОДИКА

 

ПРИЛОЖЕНИЯ:

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА ОБРАЗЕЦ 7А

ДЕКЛАРАЦИЯ СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТА

ЕЕДОП 1

ДЕКЛАРАЦИЯ ЧЛ. 39

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

ДЕКЛАРАЦИЯ ЧЛ. 102

ДЕКЛАРАЦИЯ ОБРАЗЕЦ  № 3

ЦЕНОВА ОФЕРТА

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

 

ТЕХНИЧЕСКА ДОКУМЕНТАЦИЯ:

РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ

ЧАСТ ГЕОДЕЗИЯ

ЧАСТ КАНАЛИЗАЦИЯ

ЧАСТ ВОДОПРОВОД

ЧАСТ ПУСО

ЧАСТ ПБЗ

СИТУАЦИЯ ВОД

espd request