Обява по чл. 20 ал.3 от ЗОП за събиране на оферти за: Избор на изпълнител за „Строително монтажни работи по изграждане на ВиК мрежа, паркови алеи, площадки и обща алейна мрежа за обект „ЗЕЛЕНИЯ ОСТРОВ“ – жк.“Манастирски ливади – изток“, кв.6а – УПИ III-981, кв.9 – УПИ III-981, кв.22-УПИ Х-981, намиращ се на територията на СО-район „Триадица“ – прекратена

Протокол № РТР17-РД92-13-1/10.11.17г. за прекратяване, публикуван на 10.11.2017 г. 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНА В ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ.20, АЛ. 3 ОТ ЗОП, публикувана на 07.11.2017 г.

ОБЯВА ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП , публикувана на 20.10.2017 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА , публикувана на 20.10.2017 г.

ОБРАЗЦИ / ПРИЛОЖЕНИЯ   , публикувани на 20.10.2017 г.

СХЕМА ОБЕКТ ЗЕЛЕНИЯ ОСТРОВ, публикувана на 20.10.2017 г.

ВиК – Зеления остров, публикувана на 20.10.2017 г.