ОБЯВА ПО ЧЛ.20, АЛ.3 С ПРЕДМЕТ: НЕОТЛОЖЕН РЕМОНТ НА ОБЕКТИ ОТ ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН ТРИАДИЦА – СО по две обособени позиции, публикувано на 16.05.2018 г., удължен срок от 01.06.2018 г.

Обособена позиция №1: „Неотложен ремонт на покрива на основното тяло на 121во СУ „Георги Измирлиев” – гр. София, Район Триадица“

Обособена позиция №2: „Неотложен ремонт на двора на детска ясла № 21 „Бон – Бон – гр. София, Район Триадица“

Договор № РТР18-ДГ55-2 от 01.08.2018г., публикувано на 01.08.2018 г.

Ценово предложение към договор № РТР18-ДГ55-2 от 01.08.2018г., публикувано на 01.08.2018г.

Договор № РТР18-ДГ55-1 от 25.07.2018г., публикувано на 25.07.2018 г.

Ценово предложение към договор № РТР18-ДГ55-1 от 25.07.2018 г., публикувано на 25.07.2018г.

Протокол №РТР18-РД92-8(1) от 06.07.2018 г., публикувано на 06.07.2018 г.

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти, публикувано на 01.06.2018 г.

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЯВА ЗА ОБШ. ПОРЪЧКА ПО ЧЛ. 20 АЛ.3 ОТ ЗОП

УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

МЕТОДИКА

ЕЕДОП

ПРЕДЛОЖЕНИЕ  ЗА   ИЗПЪЛНЕНИЕ  НА  ПОРЪЧКАТА

ДЕКЛАРАЦИЯ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СРОКА НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА

ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 39, АЛ. 3, Т. 1, Б. „Д” ОТ ППЗОП

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ ПО ЧЛ. 102, АЛ. 1 ОТ ЗОП

ЦЕНОВА ОФЕРТА

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

КОПИЕ НА КСС

КОПИЕ НА КСС

ЕЕДОП ИНФОРМАЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ