Обявяване на конкурс „Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на общински имоти, находящи се на територията на район „Триадица”

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 1, т. 2, чл. 30, ал. 1 и чл. 31 от Наредбата на Столичен общински съвет за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси (НСОСУРПТК), в изпълнение на Решение № 659 по протокол № 21, т. 24 от 16.09.2016 г. на Столичен Общински Съвет, както и Заповед  №СОА16-РД98-90/14.10.2016г. на Кмета на Столична община

ОБЯВЯВАМ:

Конкурс „Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на обособени наети от общински имоти – публична общинска собственост/обектите описани по-долу/, находящи се на територията на район „Триадица”, представляващи терени за разполагане на преместваеми търговски обекти. Същите са обозначени по позиции в подробни схеми, одобрени на 19.01.2016 г. от Главния архитект на гр. София, публикувано на 28.02.2017 г.

За повече информация вижте тук: