Столична община, район „Триадица“ обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на техническо оборудване и обзавеждане за две групи в ОДЗ № 2 “Звънче” в УПИ I, кв. 94, м. “бул. България”, ул. “Златишки проход” № 57, район “Триадица”, гр. София. – Изтегли файл
Документацията съдържа:

Необходими документи – Изтегли файл

Документация – Изтегли файл

Обявление за обществена поръчка – Изтегли файл