Открита процедура с предмет : „Текущ ремонт на уличната мрежа на територията на район Триадица“ – СО/ 25.04.2019 г.

Обявление, публикувано на 26.09.2019г.

Договор за изпълнение, публикуван на 26.09.2019г.

Решение РТР19-РД93-3-3 от 16.08.2019, публикувано на 16.08.2019г.

Доклад РТР19-РД92-5-5 от 15.08.2019, публикувано на 16.08.2019г.

Протокол 3 РТР19-РД92-5-4 от 15.08.2019г., публикувано на 16.08.2019г.

Протокол 2  РТР19-РД92-5-2 от 26.07.2019г., публикувано на 16.08.2019г.

Съобщение относно отваряне на ценови предложения в открита процедура, публикувано на 26.07.2019г.

Протокол РТР19-РД92-5- 1 от 05.07.2019г., публикуван на 05.07.2019г.

РАЗЯСНЕНИЕ ПО ЧЛ.33, АЛ.2 И АЛ.4 ОТ ЗОП № РТР19-РД93-3-2 от 20.05.2019, публикувано на 20.05.2019г.

ЕЕДОП, публикувано на 20.05.2019г.

ЕЕДОП, публикувано на 30.04.2019г.

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА, публикувано на 25.04.2019 г.

ОБЯВЛЕНИЕ, публикувано на 25.04.2019 г.

УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ И ОБРАЗЦИ