ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ С ПРЕДМЕТ: ДОСТАВКА НА НЕТНА АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И ИЗБОР НА КООРДИНАТОР НА СТАНДАРТНА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА НУЖДИТЕ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ТРИАДИЦА“, публикувано на 30.10.2019г.

 

Обявление за прекратена обществена поръчка РТР19-РД93-5-4 , публикувано на 23.03.2020 г.

Решение за прекратяване на обществена поръчка № РТР19-РД93-5-2 от 08.11.2019, публикувано на 08.11.2019 г.

Решение РТР19-РД93-5 от 30.10.2019, публикувано на 30.10.2019 г.

Обявление РТР19-РД93-5-1 от 30.10.2019, публикувано на 30.10.2019 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ ЕЕ, публикувано на 30.10.2019 г.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЕЕ, публикувано на 30.10.2019 г.

ПРИЛОЖЕНИЯ ЕЕ, публикувано на 30.10.2019 г.

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР, публикувано на 30.10.2019 г. 

ЕЕДОП, публикувано на 30.10.2019 г.