ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ С ПРЕДМЕТ : „Доставка на нетна активна електрическа енергия за обекти на район „Триадица“ – СО и избор на координатор на стандартна балансираща група“

Обявление за възложена поръчка,публикувано на 25.03.2021г.

ДОГОВОР № РТР21-ДР55-4/17.03.2021г. , публикуван на 17.03.2021г.

РЕШЕНИЕ РТР20-РД93-2 -6/28.01.2021г., публикувано на 28.01.2021г.

ПРОТОКОЛ ПО ЧЛ.181,АЛ.4 ЗОП,  публикувано на 28.01.2021г.

ПРОТОКОЛ №5, публикувано на 28.01.2021г.

ПРОТОКОЛ №4,публикувано на 28.01.2021г.

ПРОТОКОЛ №3, публикувано на 28.01.2021г.

ПРОТОКОЛ № 2,публикувано на 28.01.2021г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ,публикувано на 06.01.2021г.

ПРОТОКОЛ №1,  публикувано на 10.08.2020г.

РЕШЕНИЕ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ, публикувано на 10.04.2020г.

ОБЯВЛЕНИЕ РТР20-РД93-2-1 ОТ 26.03.2020 г. , публикувано на 26.03.2020г.

РЕШЕНИЕ РТР20-РД93-2 ОТ 26.03.2020Г. ,публикувано на 26.03.2020г.

ОБРАЗЦИ, УКАЗАНИЯ И ДОГОВОР , добавени на 26.03.2020г.