Публично състезание: Упражняване на строителен надзор и други консултантски услуги при изпълнение на строително – монтажни работи /СМР/, възлагани от район „Триадица“

Публично състезание:Упражняване на строителен надзор и други консултантски услуги при изпълнение на строително – монтажни работи /СМР/, възлагани от район „Триадица“, публикувано на 12.06.2020г.
 
ОБЯВЛЕНИЕ РТР20-РД93-3-1/12.06.2020г.,публикувано на 12.06.2020г.
РЕШЕНИЕ РТР20-РД93-3/12.06.2020г.,публикувано на 12.06.2020г.
МОТИВИ ПО ЧЛ.231,АЛ.5 ОТ ЗОП , публикувано на 12.06.2020г.
ПРОЕКТ НА РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ,публикувано на 12.06.2020г.
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ,публикувано на 12.06.2020г.
ОБРАЗЕЦ №1 ЕЕДОП,публикувано на 12.06.2020г.
ОБРАЗЕЦ №6 ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ,публикувано на 12.06.2020г.
ЕЕДОП,публикувано на 12.06.2020г.