ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ С ПРЕДМЕТ: Избор на изпълнител/и за извършване на строително-монтажни работи (СМР) на обект: : „Главен канализационен клон І по улица „Сребърна“-ул.„Хенрих Ибсен“ и ул.“Никола Крушкин–Чолака“ в участъка от бул.“Гоце Делчев“ до преливна шахта №1 (в т.ч. отливни канали, пътни проекти за нови улици, водоснабдяване и др.), местност „Кръстова вада – запад“. Подобект: Улична канализационна мрежа- І етап от бул.“Гоце Делчев“-ф2000-СТБ до бул.“Тодор Каблешков“. Участък за извършване на СМР от бул.“Гоце Делчев“ /съществуващ Десен Перловски Колектор-ф2000мм/ до ул.“Никола Крушкин-Чолака“ /Гл.клон I-кл.146/.“

Обявление за изпълнен договор РТР17-РД93-17-3, публикувано на 18.12.2020г.

Обявление за възложена поръчка № РТР17-РД93-17(2) от 19.11.2018, публикувано на 19.11.2018г.

Договор № РТР18-ДГ55-16 от 02.11.2018г., публикувано на 02.11.2018г.

Решение за избор на изпълнител РТР18-РД93-4 от 25.05.18г., публикувано на 25.05.2018г.

Доклад на осн. чл. 103 ал.3 от ЗОП и чл. 60 от ППЗОП-1, публикуван на 25.05.2018г.

Протокол 3 по чл. 54, ал. 7 ППЗОП, публикуван на 25.05.2018г.

Протокол 2 по чл. 54, ал.7 ППЗОП, публикуван на 25.05.2018г.

Съобщение по чл.57, ал. 3 от ППЗОП, публикувано на 19.03.2018г.

Протокол по чл.54, ал.7 от ППЗОП РТР18-РД92-2 от 21.02.18, публикуван на 21.02.2018 г.

РАЗЯСНЕНИЯ ПО ЧЛ.33, АЛ.2 ОТ ЗОП, публикувано на 20.12.2017г.

РАЗЯСНЕНИЯ ПО ЧЛ.33, АЛ.2 ОТ ЗОП, публикувано на 20.12.2017г.

РАЗЯСНЕНИЯ ПО ЧЛ.33, АЛ.2 ОТ ЗОП, публикувано на 08.12.2017г.

ОБЯВЛЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ

Дата на публикуване: 1.12.2017г.