На основание чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 1, т. 2 и чл. 30, ал. 1 и чл. 32  от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси и в изпълнение на Заповед  №СОА17-РД-98-37/01.08.2017г. на Кмета на Столична община, СО Район „Триадица“ обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на помещение – публична общинска собственост, находящо се гр. София, СО Район „Триадица“, ул. „Нишава“, бл. 116 и състоящо се от занималня, гардеробно, коридор и сервизни помещения и застроена площ от 60 кв. метра, както следва:

-Срок за наемане – 5 години;

-Предназначение – център за извънкласна дейност/занималня за учебна подготовка на ученици/

-Начална конкурсна месечна наемна цена – 216 лева без ДДС;

-Гаранция за участие в конкурса – 100.00 (сто) лв.

 

ЗАПОВЕД ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС