Район „Триадица“ се включи в програмата за студентски стаж на Министерски съвет

Стажовете се провеждат в периода 1 юли – 30 септември

Столична община – район „Триадица“ за втора поредна година участва в програма за централизирано провеждане на студентски стажове по инициатива на дирекция  „Модернизация на администрацията“ в администрацията  на Министерски съвет или децентрализирано – по инициатива на отделна администрация.

В администрацията на СО-район „Триадица“ 8 студенти ще имат възможност да придобият  професионален опит в направленията: общо инженерство, архитектура, право, администрация и управление.

Успешно завършилите студентската програма ще получат удостоверения от районната администрация.

На 5 юни отбелязваме Световният ден на околната среда

През годините честването на Световният ден на околната среда на 5 юни се е превърнало в значима глобална платформа за ангажиране на обществото в проблематиката за опазване на околната среда в над 100 държави. Това е добра възможност за хората да допринесат в грижата за околната среда, обединявайки индивидуалните си усилия в позитивно въздействие върху планетата.
През 2016 г. празника ще бъде под мотото „За живота на дивите животни!“. Ще се постави акцент пред обществеността върху идеята за нулев толеранс към нелегалната търговия с диви животни.
Световният ден на околната среда е възможност за всеки човек да осъзнае отговорността си към Земята и да се превърне в посланик на промяната.

 

Профилактика на едри преживни животни

На 13.05.2016 г. Българската агенция по безопасност на храните проведе заседание на постоянно действащата епизоотична комисия към Столична община във връзка с необходимостта от предпиемане на спешни мерки за профилактика, ограничаване и ликвидиране на болестта заразен нодуларен дерматит по едрите преживни животни.

За повече информация натиснете тук!