14.06 2019

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ СЪГЛАСНО ПАРАГРАФ 56, АЛ.1 И АЛ.2 ОТ ПЗР КЪМ ЗУЕС

УВАЖАЕМА ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, На основание § 56 (1) от ПЗР на ЗУЕС насрочвам общо събрание на Етажната собственост за избор на членове на управителния съвет и управител; Избор на членове на контролния съвет и контрольор; Присъствието на собственик/ползвател или упълномощен представител за всеки самостоятелен обект е задължително. Събранието следва да се проведе при спазване …