ОБЯВЛЕНИЕ

Удължаване на срока за приемане на оферти с 15 дни във връзка с конкурса „Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на обособени части от общински имоти – публична общинска собственост, находящи се на територията на район „Триадица”, представляващи терени за разполагане на преместваеми търговски обекти, като същите са обозначени по позиции в подробни схеми, одобрени на 19.01.2016 г. от Главния архитект на гр. София“, както следва: