СО – район „Триадица“, с административен адрес в гр.София, ул. „Алабин“ №54, тел.02/8054101, факс: 02/9811791, интернет адрес: www.triaditza.org във връзка с чл.20, ал.4 от ЗОП кани всички заинтересовани лица да подадат оферта за избор на изпълнител за доставка с предмет: „Доставка на консумативи за принтери за нуждите на СО – район „Триадица“.

Срок за подаване на офертите 17.02.2017г. /петък/.

Офертата се представя в деловодството, находящо се на I етаж в административната сграда на СО -район „Триадица“, ул.“Алабин“ №54 в запечатана, непрозрачна опаковка от участника лично или от упълномощен от него представител, или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка.

За повече информация вижте тук: