СТОЛИЧНА ОБЩИНА РАЙОН „ТРИАДИЦА”

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ  ЗА ДЛЪЖНОСТТА:“ ГЛАВЕН АРХИТЕКТ“

 

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ТРИАДИЦА“

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № РТР21-РД56-355/13.07.2021 Г. на Кмета на Район “Триадица”

О Б Я В Я В А

                 конкурс за длъжността Главен архитект на СО – Район “Триадица”

 1. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
 • образователна степен – магистър
 • професионален опит – 3 години или
 • ранг за заемане на длъжността – ІV младши.

Допълнителни изисквания за заемане на длъжността:

 • област на висшето образование – технически науки
 • специалност – архитектура
 • познания в областта на работата на местната администрация.
 • отлично познаване на нормативната уредба, свързана с дейността по      устройственото планиране, инвестиционно проектиране и строителство, контрол  на дейността по устройство       на територията, кадастър и регулация, включително ЗУТ, ЗМСМА и други специализирани законови нормативни актове
 • дигитална компетентност       

Специфични условия за заемане на длъжността – пълна проектантска правоспособност или  необходимия стаж за придобиването й.

 1. Минимална заплата , определена за длъжността : 780 лв.
 2. Начин на провеждане на конкурса: решаване на писмен тест и интервю.
 3. Необходими документи за участие в конкурсната процедура:
  • заявление за участие по образец /Приложение №3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС/
  • декларация за обстоятелствата по чл. 17, ал.3, т. 1 от НПКПМДС от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определената длъжност;
  • копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и документи удостоверяващи пълна проектантска правоспособност или необходимия стаж за придобиването й, съгласно чл. 5, ал. 2 от ЗУТ, издадени от компетентен за това орган;
  • копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит / придобит ранг.
  • Копия от други документи по преценка на кандидата
 4. На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител обявлението за конкурса да бъде публикувано едновременно в специализиран сайт да търсене на работа, сайта на администрацията и Регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията.
 5. Документите да се приемат в стая № 103 в сградата на Район “Триадица” – ул. “Алабин” № 54.
 6. Краен срок за подаване на документи: 26.07.2021 г.
 7. Мястото, на което ще се обявяват списъците и всички съобщения във връзка с конкурса е информационното табло в сградата на районната администрация, гр. София, ул. “Алабин“ № 54, както и на електронната страница на район “Триадица“: www.triaditza.org

             Телефон за контакти: 02/8054115

 

Система за оценяване

Класиране