Обява по чл. 20 ал.3 от ЗОП за събиране на оферти за: Избор на изпълнител за „Строително монтажни работи по изграждане на ВиК мрежа, паркови алеи, площадки и обща алейна мрежа за обект „ЗЕЛЕНИЯ ОСТРОВ“ – жк.“Манастирски ливади – изток“, кв.6а – УПИ III-981, кв.9 – УПИ III-981, кв.22-УПИ Х-981, намиращ се на територията на СО-район „Триадица

ПРИЛОЖЕНИЕ  към Договор №РТР17-ДГ55-30 от 19.12.2017 г.

Договор №РТР17-ДГ55-30 от 19.12.2017, публикуван на 19.12.2017 г.

Протокол №1 – РТР17-РД92-14 (1) от 19.12.17 г., публикуван на 19.12.2017 г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА ПЪРВОНАЧАЛНИЯ СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ  , публикувана на 04.12.2017 г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНА В ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ.20, АЛ. 3 ОТ ЗОП, публикувана на 10.11.2017 г.

ОБЯВА ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП, публикувана на 10.11.2017 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА , публикувана на 10.11.2017 г.

ОБРАЗЦИ / ПРИЛОЖЕНИЯ, публикувани на 10.11.2017 г.

СХЕМА ОБЕКТ ЗЕЛЕНИЯ ОСТРОВ, публикувана на 10.11.2017 г.

ВиК – Зеления остров, публикувана на 10.11.2017 г.

Част геодезия, публикувана на 10.11.2017 г.