Покана за представяне на оферти за участие във вътрешен конкурентен избор, провеждан на
основание чл. 82, ал. 3 и ал. 4 от ЗОП, в обхвата на Рамково споразумение №РТР20-ДГ55-
4/04.12.2020 г.

 

Покана №РТР22-ТД26-1784/29.08.2022г., публикувана на 29.08.2022 г. 

Методика, публикувана на 29.08.2022 г.

Проект на договор, публикуван на 29.08.2022 г.

Количествена сметка, публикувана на 29.08.2022 г.

Техническа спецификация, публикувана на 29.08.2022 г.

Образци на документи, публикувани на 29.08.2022 г.