Публично състезание с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни работи по изграждане на нова кухня-столова в 104 ОУ „Захари Стоянов“, гр. София, район „Триадица“, ул. „Костенски водопад“ № 60, публикувано на 28.05.2018 г.

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РТР18-РД93-5-1 от 09.07.18 г.,  публикувано на 09.07.2018 г.

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА, публикувано на 28.05.2018 г.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА, публикувано на 28.05.2018 г.

УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ, публикувано на 28.05.2018 г.

МЕТОДИКА , публикувано на 28.05.2018 г.

ПРИЛОЖЕНИЯ, публикувано на 28.05.2018 г.

ТЕХНИЧЕСКА ДОКУМЕНТАЦИЯ, публикувано на 28.05.2018 г.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ , публикувано на 28.05.2018 г.