ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА: Предметът на обществената поръчка е „Ново строителство, ремонт, реконструкция, рехабилитация и възстановяване на обекти от социалната инфраструктура, сградния фонд, техническата и пътна инфраструктура на Район Триадица, Столична община“

Обособена позиция №1: „Ново строителство, ремонт, реконструкция, рехабилитация и възстановяване на обекти от социалната инфраструктура и сградния фонд на Район Триадица – СО“;

 Обособена позиция №2: „Ново строителство, ремонт, реконструкция и рехабилитация на обекти на техническата и пътна инфраструктура на територията на Район Триадица – СО“.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА СКЛЮЧЕНО РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ, публикувано на 08.12.2020г.

РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ № РТР20-ДГ55-4/04.12.2020, публикувано на 04.12.2020г.

РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ  № РТР20-ДГ55-3/04.12.2020г., публикувано на 04.12.2020г.

РЕШЕНИЕ  РТР20-РД93-1-18/23.10.2020г. ,публикувано на 26.10.2020г.

ДОКЛАД, публикуван на 26.10.2020г.

ПРОТОКОЛ №5, публикуван на 26.10.2020г.

ПРОТОКОЛ №4, публикуван на 26.10.2020г.

ПРОТОКОЛ №3,  публикуван на 26.10.2020г.

ПРОТОКОЛ №2, публикуван на 26.10.2020г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 57,АЛ.4 ОТ ППЗОП, публикуван на 15.09.2020г.

ПРОТОКОЛ  №1, публикуван на 04.08.2020г.

ОТГОВОРИ НА ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ, публикувани на 02.06.2020г.

ОТГОВОРИ НА ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ, публикувани на 01.06.2020г.

ОТГОВОРИ НА ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ, публикувани на 26.05.2020г.

ОТГОВОРИ НА ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ, публикувани от 18.05.2020г.

ОТГОВОРИ НА ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ, публикувани на 15.05.2020г.

РАЗЯСНЕНИЯ, публикувани на 08.05.2020г.

УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ С ИЗМЕНЕНИЕ,   публикувани на 07.05.20202г.

РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ ИЛИ ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ,публикувано на 04.05.2020г.

ОТГОВОРИ ПО ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ, публикувани на 14.04.20202г.

ОТГОВОРИ ПО ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ, публикуваани на 10.04.2020г.

РЕШЕНИЕ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ, публикуваано на 10.04.2020г.

ОБЯВЛЕНИЕ , публикувано на 26.03.2020г.

РЕШЕНИЕ ,  публикувано на 26.03.2020г.

ОБРАЗЦИ, УКАЗАНИЯ И ДОГОВОР, добавени на 26.03.2020г.